English
Yhteisturvallisuus - hyödyllisempi tapa ymmärtää turvallisuus.
EtusivuUutisetYhteisturvallisuus MallitSanasto LinkitMateriaaliKeskusteluYhteystiedot

SANASTO

Arvotekijät

Aineellisia tai aineettomia asioita, joita tarvitaan toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Arvotekijät ovat tavallaan palapelin palasia; aineksia, joista kokonaisuus muodostetaan. Arvotekijöiden käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttää toiminnan kannalta riittävien toimintaolosuhteiden, toimintarakenteiden ja prosessien olemassaoloa.

Alla oleva symboli kuvaa tilannetta, jossa arvotekijöitä ei ole riittävästi tai ne eivät palvele riittävästi toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Syynä voi olla panostuksen riittämättömyys tai uhkien vuoksi estynyt tai vaikeutunut arvotekijöiden hyödyntäminen.

 

Haavoittuvuudet

Toimenpiteissä olevia heikkouksia tai suoranaisia aukkoja, jotka haittaavat toiminnantekijöiden suojaamista, tai uhkien mahdollisiin vaikutuksiin varautumista. Haavoittuvuuksien luonnetta kuvaa sanonta: "ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki". Haavoittuvuuksia voidaan pyrkiä korjaamaan toimenpiteillä. Toiminnanosalliset tekevät haavoittuvuuksista omia tulkintojaan, jotka eivät välttämättä ole todenmukaisia.

 

Luottamus

Toiminnanosalliset luottavat toimenpiteisiin, mikäli toimenpiteet ovat uskottavia. Luottamus syntyy toiminnanosallisten toimenpiteiden tehokkuudesta tekemien tulkintojen pohjalta. Tulkinnat eivät välttämättä ole todenmukaisia.

Alla oleva symboli kuvaa luottamuksen puutetta.

 

Odotukset

 

Toiminnanosallisilla on toiminnan tavoitteiden saavuttamista koskevia odotuksia.

Panostus

Toiminnanosallisten panostuksen avulla hankitaan ja ylläpidetään arvotekijät, prosessit ja toimintarakenteet. Ilman riittävää panostusta näitä toiminnantekijöitä ei saada käyttöön tai ei voida kunnolla hyödyntää. Panostus on myös toimenpiteiden käyttöön saamisen ja hyödyntämisen edellytys. Panostus voi olla rahaa, muuta omaisuutta, työtä, tietoa tai muuta toiminnan kannalta tärkeää, toiminnanosallisten käyttöön antamaa.

Alla oleva symboli kuvaa tilannetta, jossa panostus ei ole riittävää.

 

Prosessit

Toimintovirtoja, joita tarvitaan toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Prosessit liittyvät arvotekijöiden hyödyntämiseen. Prosessien avulla arvotekijät - palapelin palaset - sidotaan toimintaa palvelevaksi kokonaisuudeksi. Prosessien käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttää toiminnan kannalta riittävien toimintaolosuhteiden ja toimintarakenteiden olemassaoloa.

Alla oleva symboli kuvaa tilannetta, jossa prosessit eivät palvele riittävästi toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Syynä voi olla panostuksen riittämättömyys tai uhkien vuoksi estynyt tai vaikeutunut prosessien hyödyntäminen.

 

Riskienhallinta

 

Toiminta ja keinot, joilla pyritään tosiasiallisesti minimoimaan toimintaa (toiminnantekijöiden hyödyntämistä) uhkaavien tekijöiden vaikutus.

Riskit

Riskillä mitataan uhkan merkitystä suhteessa toimintaan, eli toisin sanoen suhteessa toiminnantekijöiden hyödyntämiseen tavoitteiden saavuttamiseksi. Riski on tavallaan uhkan mittari, joka sisältää tiedon uhkan vuoksi aiheutuvan kielteisen seurauksen tapahtumisesta ja vaikutuksista. Riskit ovat siis mahdollisia haitallisia tapahtumia, joiden haitallisuus ja mahdollisuuden aste tiedetään. Riskiä tarvitaan työvälineenä, jotta tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta voitaisiin käsitellä toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Alla oleva symboli kuvaa tilannetta, jossa riskit ovat hallinnassa siten, että niiden toteutuminen ei uhkaa toiminnan tavoitteiden saavuttamista.

 

Toimenpiteet

Toimenpiteet ovat keinoja, joilla suojataan toiminnantekijöitä uhkilta, tai varaudutaan uhkien mahdollisesti aiheuttamiin muutoksiin toimintaolosuhteissa. Toimenpiteillä myös korjataan haavoittuvuuksia. Tehokkaiden toimenpiteiden vaikutuksesta riskit vähenevät. Toiminnanosalliset tekevät toimenpiteiden tehokkuudesta omia tulkintojaan, jotka eivät välttämättä ole todenmukaisia.

 

Toiminnanosalliset

 

Kaikki ne 1) joilla on toimintaan liittyviä odotuksia, 2) jotka ovat panostaneet tai panostavat toimintaan jollain tavalla, ja 3) jotka voivat jollain tavalla vaikuttaa panostuksensa määrään.

Toiminnantekijät


 

Arvotekijöiden, prosessien, toimintarakenteiden ja toimintaolosuhteiden yhteinen nimitys.

Alla oleva kuvasarja kuvaa toiminnantekijöiden hierarkista suhdetta. Arvotekijoiden käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttää riittäviä prosesseja, prosessien käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttää toimivia toimintarakenteita, toimintarakenteiden käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttää riittäviä toimintaolosuhteita.

 

Toiminta

 

Halutun tulevaisuuden toteutumiseen tähtäävä aktiviteetti tai sen puute. Yhteisön kannalta tämä tarkoittaa toiminnantekijöiden hyödyntämistä tavoitteiden saavuttamiseksi (alla oleva kuva).

Toimintaolosuhteet

Olosuhdetekijöitä, joihin ei voida toiminnanosallisten panostuksella vaikuttaa suoraan, mutta joita tarvitaan toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan kannalta ulkoisia tekijöitä, jotka eivät ole sinänsä toiminnasta riippuvaisia. Toimintaolosuhteet voidaan ehkä valita ja niiden muutoksiin ja vaikutuksiin voidaan ehkä varautua. Joillain toimenpiteillä toimintaolosuhteisiin voidaan ehkä vaikuttaa "kiertotietä". Toimintaolosuhteiden luonnetta kuvaa esimerkiksi sanonta "palapelin kokoaminen ei onnistu pimeässä huoneessa".

Alla oleva symboli kuvaa tilannetta, jossa toimintaolosuhteet eivät palvele riittävästi toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Syynä voi olla uhkien vuoksi estynyt tai vaikeutunut toimintaolosuhteiden hyödyntäminen.

 

Toimintarakenteet

Yhteisön rakenteita, jotka liittyvät arvotekijöiden ja prosessien hyödyntämiseen toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkoituksella asetettuja ja itsellään muodostuneita toimintaan liittyvien yksilöiden, ryhmien ja toiminnallisten kokonaisuuksien välisiä virallisia ja epävirallisia suhteita ja järjestelyjä. Toimintarakenteet ovat tavallaan alusta, jolle palapeli kootaan. Toimintarakenteiden käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttää toiminnan kannalta riittävien toimintaolosuhteiden olemassaoloa.

Alla oleva symboli kuvaa tilannetta, jossa toimintarakenteet eivät palvele riittävästi toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Syynä voi olla panostuksen riittämättömyys tai uhkien vuoksi estynyt tai vaikeutunut toimintarakenteiden hyödyntäminen.

 

Turvallisuudenhallinta

 

Riskienhallinnan ja varmuudenhallinnan muodostama kokonaisuus.

 

Turvallisuus

 

Tulevaisuuteen kohdistuvien odotusten toteutumiseen liittyvä varmuus, joka perustuu riittävän todenmukaiseen tulkintaan asiaan vaikuttavista tekijöistä.

Vasemmalla oleva kuva esittää turvallisuutta silloin kun:

JA

Uhkat

 

Toiminnan kannalta kielteisiä asioita, jotka saattavat aiheuttaa toiminnantekijöille vahinkoa tai muulla tavoin estää tai vaikeuttaa niiden hyödyntämisen. Toiminnanosalliset tekevät kokemistaan uhkista tulkintoja, jotka eivät välttämättä ole todenmukaisia.

Varmuudenhallinta

 

Toiminta ja keinot, joilla pyritään siihen, että toiminnanosallisten tuntema varmuus perustuu mahdollisimman todenmukaiseen tulkintaan asiaan vaikuttavista tekijöistä.

 

Varmuus

 

Toiminnanosalliset tarvitsevat varmuutta tavoitteiden saavuttamista koskevien odotusten toteutumisen suhteen panostaakseen toimintaan. Varmuus on toiminnanosallisten tulevaisuuden toteutumia koskeva tunne, eikä ole sinänsä kytköksissä odotusten konkreettiseen toteutumiseen, vaan perustuu käsitykseen odotusten toteutumisesta.

Yhteisö

 

Toistensa kanssa toimivista yksilöistä muodostuva joukko, jota pitää koossa yhteinen, yksilöllisten tarpeiden tyydyttämistä palveleva päämäärä ja näkemys sen hyödyllisyydestä, sekä varmuus päämäärän toteutumisesta. Käytännössä esimerkiksi yritykset ja muut organisaatiot ovat yhteisöjä.

Yhteisturvallisuus

Tulevaisuuteen kohdistuvien odotusten toteutumiseen liittyvä, toiminnanosallisten tuntema panostuksen merkityksen ja muutosherkkyyden suhteen painotettu varmuus, joka perustuu riittävän todenmukaiseen tulkintaan asiaan vaikuttavista tekijöistä.
Copyright © Jere Peltonen